شماره حساب ها

شماره کارت ها (جهت واریز کارت به کارت)

بانک ملت: ۶۹۸۰ ۲۵۳۶ ۳۳۷۸ ۶۱۰۴

بانک ملی: ۷۳۰۷ ۰۲۱۹ ۹۹۳۷ ۶۰۳۷

بانک پارسیان: ۹۴۹۳ ۶۳۰۱ ۰۶۱۰ ۶۲۲۱

بانک آینده: ۷۴۲۷ ۷۰۳۰ ۱۴۱۰ ۶۳۶۲

شماره حساب ها (جهت واریز از بانک)

بانک ملت: ۴۲۶۵۹۵۹۹۴۱

بانک ملی: ۰۱۰۸۴۲۴۹۱۴۰۰۵

بانک پارسیان: ۸۰۰۱۱۰۵۳۴۳۵

بانک آینده: ۰۲۰۱۶۴۶۸۹۵۰۰۲

شماره شبا:

IR910120010000004265959941

صاحب حساب: محمد منصوری